Особливості здійснення державної регуляторної політики органами та посадовими
особами місцевого самоврядування визначені статтями 31-38 Закону.

Згідно зі статтею 34 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) кожен проект
регуляторного акта, що внесений на розгляд до сільської, селищної, міської,
районної у місті, районної, обласної ради, подається відповідальною постійною
комісією до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом
Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до
принципів державної регуляторної політики.

До ДРС надходять численні звернення від органів місцевого самоврядування
щодо надання роз’яснень положень статті 34 Закону та механізму взаємодії
органів місцевого самоврядування та ДРС в процесі розробки та прийняття
проектів регуляторних актів.

З метою якісного виконання органами місцевого самоврядування вимог Закону
органи місцевого самоврядування під час здійснення регуляторної діяльності
повинні враховувати наступне.

Така комісія утворюється відповідною радою з метою реалізації
покладених на неї цим Законом повноважень у здійсненні державної регуляторної
політики. За необхідності ці повноваження можуть покладатися і на одну
з існуючих постійних комісій
.

Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку
щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

Порядок та строки підготовки експертних
висновків щодо регуляторного впливу проектів регуляторних актів встановлюються
регламентом відповідної ради
.

Експертний висновок готується
відповідальною постійною комісією на підставі аналізу регуляторного впливу
, яким супроводжувався
проект регуляторного акта.  В експертному висновку доцільно відображати стислий
аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на суб’єктів господарювання,
що здійснюють свою діяльність на території відповідної громади, а також
підтвердження доцільності його прийняття.

Експертний висновок щодо регуляторного
впливу проекту регуляторного акта готується відповідальною постійною
комісією у довільній формі, якщо інше не передбачено регламентом відповідної
ради
.

Проте, за мотивованим поданням депутата
ради, постійної комісії ради, голови районної або обласної ради відповідальна
постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного
висновку щодо регуляторного впливу
 проекту регуляторного акта,
внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради, головою районної або
обласної ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а
експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог
статті 8 цього Закону
.

Отже, у цьому випадку, за умови
повної відповідності експертного висновку
 щодо регуляторного впливу проекту
регуляторного акта вимогам, встановленим статтею 8 Закону та Методикою проведення
аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308 (із змінами), такий експертний висновок
може вважатися аналізом регуляторного впливу
.

Однак необхідно враховувати, що у випадку
підготовки експертного висновку у відповідності з вимогами, встановленими до
аналізу регуляторного впливу, такий висновок підлягає обов’язковому
оприлюдненню разом з проектом регуляторного акта з метою одержання зауважень і
пропозицій
 від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, як це
передбачено статтею 9 Закону.

Тобто, для надання пропозицій щодо
удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної
політики до ДРС подаються:

Форма такого висновку також може бути
встановлена регламентом відповідної ради
.

При представленні на пленарному засіданні
сесії ради
 проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної
комісії доповідає висновки цієї постійної комісії
 про відповідність
проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону, а також
пропозиції ДРС разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування
.

Таким чином, Закон не встановлює вимог щодо обов’язкового врахування
пропозицій уповноваженого органу щодо удосконалення проекту відповідно до
принципів державної регуляторної політики та повідомлення про це ДРС. Рішення
щодо їх врахування приймається постійною комісією, до сфери відання якої
належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у відповідній раді,
та депутатами відповідної ради під час представлення проекту регуляторного акта
на пленарному засіданні сесії.

Водночас звертаємо увагу, що Верховним
Судом
 у справі № 826/2507/18 було прийнято постанову від 27.11.2018, в
який висловлено позицію, що недотримання регуляторним органом принципів
та процедур, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», при прийнятті регуляторного акту є
підставою для визнання такого акту протиправним та нечинним
.

Частиною другою статті 19 Конституції
України встановлено
, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб
, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 23 Господарського
кодексу України органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження
щодо суб’єктів господарювання виключно в межах, визначених Конституцією
України, законами
 про місцеве самоврядування та іншими законами, що передбачають
особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі,
іншими законами.

Зазначене закріплене також частиною
третьою статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
,
відповідно до якої органи місцевого самоврядування та їх
посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
передбачені Конституцією і законами України
, та керуються у своїй
діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим – також нормативно-правовими
актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у
межах їхньої компетенції.

Таким чином, органи місцевого
самоврядування можуть врегульовувати лише ті питання, регулювання яких
віднесено до їх повноважень, та лише в тому обсязі, що не суперечить вимогам
чинного законодавства України
.

__________________

СХЕМА

 регуляторного процесу в органах місцевого самоврядування

(сільські, селищні, міські ради)

Підготовка АРВ

виконавчим органом ради

Підготовка проекту

регуляторного акту

виконавчим органом ради

Рішення ради підписується сільським, селищним, міським головою
Вивчення пропозицій ДРС та надання висновків про відповідність проекту вимогам ст. 4 та 8 Закону відповідальною постійною комісією

(на підставі АРВ, експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту рішення та пропозицій ДРС)

Представлення проекту на пленарному засіданні сесії ради головою відповідальної постійної комісії

з представленням висновків про відповідність проекту вимогам ст. 4 та 8 Закону, а також пропозицій ДРС з рішенням постійної комісії щодо їх врахування

Розгляд проекту рішення

постійною комісією з питань регуляторної політики  (відповідальною постійною комісією)

Забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту рішення відповідальною постійною комісії (порядок та строки підготовки експертного висновку встановлюються Регламентом ради)
Направлення до ДРС

проекту рішення, експертного висновку, та АРВ для отримання пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики

(у випадку, коли замість АРВ на прохання депутата готувався експертний висновок в форматі АРВ, ще один експертний висновок не готується, а до ДРС направляється експертний висновок у форматі АРВ та проект рішення)

Розгляд висновку відповідальної постійної комісії, пропозицій ДРС та прийняття висновку щодо підтримки або відхилення проекту головною постійною комісією

(згідно з положеннями Регламенту ради)

Офіційне оприлюднення

рішення ради

За поданням депутата,, постійної комісії відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про підготовку експертного висновку в форматі АРВ
Порядок організації роботи постійних комісій визначається Регламентом ради та Положенням про постійні комісії

 

Отримання від ДРС пропозицій щодо удосконалення проекту рішення відповідно до принципів державної регуляторної політики
Підготовка рішення щодо врахування  пропозицій ДРС  щодо удосконалення проекту рішення відповідно до принципів державної регуляторної політики (постійною комісією)

з представленням висновків про відповідність проекту вимогам ст. 4 та 8 Закону та пропозицій ДРС