ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            рішення міської ради

                                                                  14.04.2021 р. № 5/33

 

КОДЕКС ЕТИКИ депутатів Нововолинської міської ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кодекс етики депутатів Нововолинської міської ради (далі – Кодекс) є є узагальненням етичних принципів та правил поведінки депутатів міської ради (далі – депутатів), яких вони повинні дотримуватись під час виконання своїх повноважень.

1.2. Кодекс ґрунтується на Конституції України, законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актах.

1.3. Метою Кодексу є підвищення рівня довіри громадян до органів місцевого самоврядування, запобігання зловживанням повноваженнями при виконанні своїх обов’язків, посилення персональної відповідальності за належне виконання депутатських обов’язків та дотримання законодавства про запобігання корупції, забезпечення прозорості та гласності у роботі міської ради.

1.4. З моменту набуття чинності Кодексу депутати ознайомлюються з положенням Кодексу і дотримуються їх у процесі своєї діяльності.

 

 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

2.1 Етичні правила ділової поведінки – норми належної поведінки, які  забезпечують сумлінне виконання депутатських обов’язків і дотримання встановлених обмежень у своїй діяльності на основі відповідності поведінки етичним нормам.

Корупція – використання особою наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди.

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Винагорода – цінності, які отримує особа в обмін на послуги для іншої особи.

Лобіювання – скоординована практика обстоювання інтересів або чинення тиску на депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування, посадових осіб на користь того або іншого рішення.

 

 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕТИКИ В РОБОТІ ДЕПУТАТІВ

При прийнятті рішень депутати повинні спиратися на такі етичні принципи:

– народовладдя;

– законності та верховенства права;

– гласності;

– колегіальності депутатів;

– підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою;

– служіння територіальній громаді;

– гуманізму і соціальної справедливості;

– забезпечення рівних можливостей;

– компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

– об’єктивності;

– конфіденційності.

 

 1. ЕТИЧНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДЕПУТАТІВ

4.1. Виконання обов’язків

Депутати повинні:

– неухильно дотримуватись Конституції України, законів України, Регламенту Нововолинської міської  ради та вимог цього Кодексу;

– виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади, держави;

– проявляти високі моральні якості та здійснювати свою діяльність відповідно до загальнолюдських цінностей;

– захищати права та інтереси членів Нововолинської територіальної  громади, надавати їм необхідну підтримку і допомогу, сприяти благу громади;

– з повагою ставитись до членів Нововолинської територіальної громади, один до одного незалежно від статті, віку, політичних або релігійних уподобань;

– не розголошувати відомості, які стали відомі, завдяки здійсненню повноважень, якщо ці відомості складають державну, службову або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену законами України: „Про інформацію“, „Про державну таємницю“, „Про захист персональних даних“.

4.2. Публічна поведінка

Депутати повинні:

– своєю поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

– утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його самого та виборців, яких він представляє;

– використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені відомості;

– у разі використання в публічних виступах неправдивих або неперевірених фактів, зобов’язаний публічно визнати некоректність своїх висловлювань;

– унеможливити дії, які можуть бути розцінені як підкуп громадян та маніпуляція громадською думкою.

4.3. Поводження депутатів під час пленарних засідань Нововолинської міської ради, засідань постійних комісій та інших утворених нею органів

Депутати повинні:

 • дотримуватись Регламенту Нововолинської міської ради;

– бути присутніми на засіданнях ради, при роботі в комісіях та на засіданнях інших органів, утворених при раді;

– приймати рішення і вчиняти дії неупереджено, виходячи з потреб  міської територіальної громади;

– проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на засіданнях;

– виступати лише з дозволу головуючого;

– дотримуватись часу, відведеного для виступу;

– з повагою ставитись до доповідачів;

– утримуватись від інших дій, наслідком яких може бути перешкоджання веденню засідань, пошкодження або знищення майна територіальної громади, або особистого майна присутніх на засіданні;

– вимкнути дзвінки мобільних телефонів під час проведення засідань.

У разі порушення вимог, викладених у цьому пункті, головуючий на пленарному засіданні Нововолинської міської ради або головуючий на засіданні постійної депутатської комісії має право:

– закликати депутатів до порядку;

– винести усне зауваження депутату;

– звернутися до постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та правопорядку зі скаргою про порушення норм цього Кодексу та проханням надати оцінку вчиненим діям, а також винести рішення про притягнення депутата (депутатів), що порушив (порушили) вимоги цього Кодексу, до відповідальності;

– оголосити перерву у засіданні до вирішення конфліктної ситуації.

4.4. Відносини з виборцями

Депутати є відповідальними перед виборцями і їм підзвітні.

Депутати повинні:

– будувати свою роботу з виборцями на повазі та уважному ставленні до особистості незалежно від віку, статі, соціального статусу, партійної приналежності тощо;

– регулярно проводити прийоми виборців, розглядати та надавати відповідь на звернення у строки та в порядку визначеному законодавством;

– з повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів виборців, їх об’єднань, не допускати проявів бюрократизму та байдужості;

– вивчати громадську думку та потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

– забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі та гідності виборців,  яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

– сприяти доступу до публічної інформації;

– звітувати перед виборцями на відкритих зустрічах не рідше ніж 1 раз на рік, постійно інформувати про свою роботу через засоби масової інформації.

4.5. Відносини зі ЗМІ

Депутати повинні:

– сприяти представникам ЗМІ у здійсненні їх професійних обов’язків;

– надавати повну та вичерпну інформацію ЗМІ з соціально важливих для територіальної громади питань;

 • ставитись до всіх представників ЗМІ неупереджено та з повагою;

– намагатися надавати відповідь на всі звернення ЗМІ, і обов’язково надавати таку відповідь на їх письмові запити;

4.6. Відносини з органами, що представляють інші гілки влади

Депутати повинні:

– сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з органами, що представляють інші гілки влади;

– бути коректними та ввічливими у спілкуванні з державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування;

– залучати до своєї діяльності органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування виключно тільки для виконання депутатських повноважень.

4.7. Міжфракційні відносини

Депутати повинні:

 • будувати міжфракційні відносини на основі рівноправності;
 • виявляти толерантність і повагу до депутатів інших фракцій та груп;

– здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів;

– уникати конфліктів, долати суперечності у позиціях шляхом дискусій та компромісів.

4.8. Правила поведінки в мережі Інтернет

Депутати повинні:

– під час спілкування в Інтернеті дотримуватись загальних правил етичної поведінки;

– поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані;

– вживати дії з унеможливлення конфліктів, намагатися уникати гострих суперечок;

– дотримуватися нормативної лексики;

– не допускати розголошення персональних даних інших осіб;

– дотримуватися конфіденційності та не розголошувати державну таємницю.

Розголошення персональних даних інших осіб є недопустимим.

 

 1. ЕТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

Депутат має право:

– на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку колег та громадян;

– на отримання матеріалів та інформації необхідних для виконання своїх посадових обов’язків від органів державної влади та місцевого самоврядування,  підприємств, установ,  організацій тощо;

– на приватне життя;

– вимагати проведення службового розслідування, з метою спростування безпідставних,  на його думку,  звинувачень або підозр;

– захищати свої законні права та інтереси в органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

6.ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

6.1. Забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі, використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

6.2. Депутати повинні:

– неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством України;

– використовувати депутатський мандат виключно для виконання депутатських повноважень;

– уникати дій спрямованих на спонукання своїх колег, посадових осіб місцевого самоврядування до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності на користь своїх особистих інтересів або інтересів третіх осіб;

– демонструвати своєю поведінкою нетерпимість до будь-яких проявів корупції;

-особистою поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

– подавати та оприлюднювати декларацію у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

– уникати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання своїх обов’язків;

– утримуватись від дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

– запобігати виникненню конфліктів інтересів, а у разі виникнення таких, вживати заходи з їх урегулювання згідно чинного законодавства.

 

 1. КОНРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ КОДЕКСУ ЕТИКИ ДЕПУТАТАМИ

Розглядом фактів порушення вимог даного Кодексу займається постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та правопорядку (далі – Комісія).

Розгляд питань, пов’язаних з порушенням Кодексу депутатом, здійснюється Комісією на підставі звернення голови, депутата (депутатів), депутатської фракції, постійних комісій ради, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, громадян та з власної ініціативи.

У разі подання необґрунтованої скарги, що зачіпає честь, гідність, ділову репутацію, депутат має право захищати свої права всіма способами, не забороненими нормами чинного законодавства України.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОДЕКСУ ЕТИКИ ДЕПУТАТАМИ

За результатами розгляду звернення, у випадку виявлення порушення цього Кодексу, Комісія має право застосувати до депутата  один або одночасно кілька заходів впливу, а саме:

–  попередження із занесенням до протоколу засідання;

– рекомендація  вжити належних заходів, з метою попередження подальших випадків порушень норм і правил етичної поведінки;

– інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу, яких вжито  до нього шляхом розміщення повідомлень у місцевих ЗМІ та на офіційному сайті  Нововолинської міської ради;

– внесення на розгляд Нововолинської міської ради пропозицій щодо застосування до депутата, що порушив норми депутатської етики, санкцій у вигляді позбавлення права виступу на одному пленарному засіданні.

У разі виявлення, за результатами розгляду питань щодо порушення депутатами норм етики, ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія повідомляє правоохоронні органи.

Пам’ятка 1. Культура поведінки й спілкування депутата Нововолинської міської ради:

У своїй роботі виборна особа повинна постійно демонструвати високу культуру поведінки та спілкування, яка передбачає знання і дотримання норм етики поведінки, високі моральні  якості, культуру спілкування.

Етичні норми поведінки, яких потрібно дотримуватися в роботі:

 • завжди пам’ятати про інтереси громади в цілому та окремих її членів, зберігати цілісність громади;
 • захищати права та інтереси громади та її членів, надавати необхідну підтримку і допомогу, сприяти її розвитку та стабілізації;
 • зберігати професійні межі при виявленні почуттів та емоцій, виявляти емпатію при розв’язанні проблем людини;
 • сприяти благу громади;
 • попереджувати нерівність, дискримінацію;
 • ставити службовий обов’язок понад усе, бути відданим своїй посаді;
 • прагнути до самовдосконалення;
 • бути спрямованим на дії;
 • працювати з опорою на позитивне в громаді та людині;
 • постійно прагнути до поліпшення життя людей, громади.

Потрібно бути доброзичливим, уважним у роботі, вміти вислуховувати, здійснювати вплив на громаду в цілому та на окремих її членів; не обманювати, бути чесним; спонукати громаду до самовизначення, активізувати й стимулювати її потенціал; бути зразком етичної поведінки; зберігати і захищати гідність, честь і права своїх колег; дотримуватись ідей рівності у роботі й захищати рівноправність; виконувати свої обов’язки якнайкраще.

Постійно спонукати громаду до самостійного або спільного прийняття рішень; виявляти довіру до людей, але враховувати всі позиції, погляди, думки; інформувати раду про мету, зміст, методи, засоби, результати своїх дій, здійснювати їх за згодою чи погодженням ради; враховувати розподіл влади, гендерні, вікові, індивідуальні особливості депутатів; будувати стосунки з радою на основі діалогу, на рівних; вміти зацікавлювати перспективами, переконувати; нагадувати раді та громаді про її можливості, потенціал, а не про її недоліки; схвалювати й попереджати, застосовувати якомога менше осуду і критики, переконувати, а не забороняти.

У своїй роботі при виконанні повноважень і реалізації прав виборна особа органу місцевого самоврядування повинна постійно демонструвати такі моральні якості: чесність, послідовність, принциповість, гнучкість у стосунках; неупередженість, повага до всіх, ввічливість; тактовність, делікатність, витриманість, рішучість, цілеспрямованість, наполегливість; зацікавленість, відкритість, емоційність при дотриманні професійних меж; емпатія, доброзичливість, терпимість, чуйність, толерантність; стабільність, розсудливість; справедливість, відповідальність; гуманістична спрямованість, турботливість, щирість.

Реалізація прав і виконання обов’язків виборних осіб повинно здійснюватися через демократичне спілкування, для якого характерними є діалог, спілкування на інтересах, а не на позиціях, активне слухання, емпатія, орієнтація на людину і проблему, оптимальне використання дистанції, вміння попереджувати та долати комунікативні бар’єри, використовувати різні способи впливу на співрозмовника. У спілкуванні використовуватися повинна лише нормативна лексика, звернення на «Ви» до всіх учасників спілкування, мова та імідж не повинні провокувати конфліктів, дорікань, образ.

Пам’ятка 2. Правила публічного виступу

          – зміст виступу складається з вступу, основної частини, висновків і пропозицій;

– виступ повинен містити аргументи, докази, приклади;

– бажано мати конспект виступу, в якому визначити його тему, мету і необхідне обладнання для використання під час виступу;

– для  підтримання  уваги  слухачів  виступ  може  містити звернення до аудиторії, питання, приклади;

– заключна частина      публічного виступу      передбачає підведення підсумків і напрацювання пропозицій;

– потрібно враховувати рівень розуміння проблеми аудиторією. Не слід торкатися тем, які виходять за рамки розуміння аудиторії та компетенції доповідача;

– бажано враховувати рівень підготовки  слухачів,  використовувати  зрозумілу їм мову чи пояснення термінів;

– слід ретельно підходити до формулювання відповідей на поставлені запитання та уникати спілкування з одним запитувачем на користь всієї аудиторії;

– необхідно уникати роздратування, ворожості або сарказму;

– якщо мова переривається оплесками, необхідно дочекатися їх закінчення і тільки потім продовжувати – щоб початок вашої наступної фрази був усіма почутий;

– можна виділяти голосом ключові моменти публічного виступу, цитати, твердження, питання, свої почуття.