Державний реєстр виборців

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради
від 25.02.2021р.  № 4/88

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі – відділ) виконавчий орган міської ради, який утворюється міською радою, у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для здійснення повноважень, що належать до його відання.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, а саме: Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції», Законом України «Про державний реєстр виборців» іншими нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, в цілому, та роботі відділу, зокрема, у тому числі рішеннями міської ради, рішеннями виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

1.4. Структура, штатна чисельність та фонд оплати праці відділу затверджується міською радою.

1.5. Положення про відділ затверджується міською  радою.

1.6. Ліквідація та реорганізація відділу  здійснюється на підставі рішення міської ради.

1.7. Відділ правами юридичної особи не володіє.

1.8. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади за розпорядженням міського голови в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.9. Посадові інструкції затверджуються міським головою.

1.10. Відділ має власну печатку, бланк та штампи, необхідні для роботи.

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1 Ведення Державного реєстру до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі – виборці) і проживають або перебувають на території Нововолинської міської громади.

2.2 Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виробів, всеукраїнського та місцевих референдумів на виборчих дільницях громади.

2.3 Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

2.3.1 забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;

2.3.2  веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;

2.3.3  забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі “Державний реєстр виборців”;

2.3.4  визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму  та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;

2.3.5  в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

2.3.6 проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;

2.3.7 надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

2.3.8 надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;

2.3.9 надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

2.3.10 здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

2.3.11 забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

2.3.12 здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;
2.3.13 виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;

2.3.14 отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

2.3.15 проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;

2.3.16 надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

2.3.17 надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
2.3.18 проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

2.3.19 формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;
2.3.20 здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;
2.3.21 вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

2.3.22 передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;
2.3.23 здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

2.3.24 здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.3.25 покладання на відділ ведення Реєстру завдань, що виходить за межі його компетенції не допускається.

3 ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1 одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.2 відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами відповідно Міністерства закордонних справ України, районної, районної у місті Києві, місті Севастополі державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

 

4 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

4.1 забезпечує виконання на відповідній території Закону, законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру;

4.2 здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

4.3   розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

4.4 видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом, організовує і контролює їх виконання;

4.5 забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

4.6 вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру;

4.7 підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;
4.8 вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону;
4.9 забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;

4.10 виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

Начальник відділу ведення

Державного реєстру виборців А.В. Кіндюк

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Начальник відділу: Кіндюк Андрій Валерійович

Головний спеціаліст: Сторонська Інна Валентинівна

Адреса відділу: 45407, м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 7 (каб.327,329, 3 поверх)
тел. (03344) 49164, 40300, факс 40752

email: drv@nov-rada.gov.ua

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Нововолинської міської ради створений відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців” ( далі — Законом) рішенням Нововолинської міської ради від 21 вересня 2007 року №14/15.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, міського голови, також положенням про відділ.

Державний реєстр виборців (далі – Реєстр) автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом України “Про Державний реєстр виборців” відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

Основним завданням відділу ведення Державного реєстру виборців є:

  1. ведення персоніфікованого обліку виборців;
  2. складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Основні засади ведення Реєстру

Законність і пріоритет прав людини  у процесі ведення Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Загальний характер; Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від місця їх проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.

Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбаченим Законом їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі.

Достовірність відомостей забезпечується наявністю в органах Реєстру документального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, а також інформації про встановлені Законом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру.

Однократність включення виборця до Реєстру означає, що виборець може бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.

Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (у межах строків, установлених Законом) зберігання персональних даних Реєстру.

Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених Законом, а також інші передбачені Законом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.

Поновлювальність відомостей Реєстру означає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені Законом.

Захищеність Реєстру означає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

Кожен виборець має право:

– подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

– отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

– отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;

– одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому Законом порядку;

– звертатися в порядку, встановленому Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

– оскаржувати в установленому законом порядку рішення/дії чи бездіяльність органів Реєстру;

– захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

Виборець надає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних.

Шановні жителі Нововолинської територіальної громади 

Для перевірки та уточнення персональних даних у списках виборців Вам необхідно звернутись у відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Нововолинської міської ради. При собі обов’язково потрібно мати паспорт громадянина України.