ЗАТВЕРДЖЕНО

         рішення виконавчого

         комітету міської ради

          08.10.2021 року №366

  

КОДЕКС ЕТИКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Кодекс етики посадових осіб місцевого самоврядування Нововолинської міської ради (далі – Кодекс) є узагальненням стандартів етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових обов’язків, впроваджується з метою підвищення рівня довіри Нововолинської територіальної громади до міської влади, підвищення персональної відповідальності за неналежне виконання професійних обов’язків посадовими особами місцевого самоврядування, забезпечення відкритості в їхній роботі, а також попередження випадків порушення ділової та професійної етики.

Кодекс розроблений на основі Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» (у редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 28.04.2021 року № 72-21), законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Виконання норм і правил дійсного Кодексу є обов’язковим для всіх посадових осіб місцевого самоврядування Нововолинської  міської ради.

Доповнення та зміни до даного Кодексу вносяться за відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування, з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради своєю поведінкою мають зміцнювати авторитет державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, а також позитивну репутацію державних органів та органів місцевого самоврядування.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради під час виконання своїх посадових обов’язків повинні проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян, зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки і необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради, у тому числі в поза робочий час, повинні утримуватися від поширення інформації, зокрема, розміщення коментарів на вебсайтах і у соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації державних органів та органів місцевого самоврядування.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради зобов’язані у своїй поведінці не допускати:

 • використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації;
 • принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, одягу, віку, статі, сімейного стану або віросповідання особи;
 • поширення чуток, обговорення особистого або сімейного життя колег, членів їх сімей та інших близьких осіб;
 • впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його (її) поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх посадових обов’язків;
 • прояву будь-якої з форм дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, а також за мовними або іншими ознаками;
 • дій сексуального характеру, виражених словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради повинні запобігати виникненню конфліктів з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради повинні постійно підвищувати свій культурний рівень, рівень свого професійного розвитку, поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань за посадою, зокрема в частині цифрової грамотності, удосконалювати організацію службової діяльності.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради зобов’язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, постійно підвищувати свій рівень володіння державною мовою, не допускати дискримінації державної мови.

Одяг посадових осіб місцевого самоврядування Нововолинської міської ради повинен бути офісного, офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради мають шанувати народні звичаї і національні традиції.

Якщо посадовій особі місцевого самоврядування Нововолинської міської ради стало відомо про загрозу чи факти порушення цих Загальних правил, зокрема, прояву будь-якої форми дискримінації, насильства за ознакою статі, сексуального домагання, недоброчесності або неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом іншою посадовою особою місцевого самоврядування, він (вона) повинен (повинна) негайно повідомити про це безпосереднього керівника, керівника вищого рівня (у разі необхідності).

III. ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки якнайкраще, чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських, політичних, релігійних організацій, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії (бездіяльність) та рішення.

Посадова особа місцевого самоврядування Нововолинської міської ради зобов’язана діяти доброчесно, а саме:

 • спрямовувати свої дії на захист публічних інтересів та недопущення конфлікту між приватними та публічними інтересами, уникати виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів у своїй діяльності;
 • не використовувати службове становище в приватних інтересах чи в неправомірних приватних інтересах інших осіб, у тому числі не використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
 • не розголошувати інформацію, що стала йому (їй) відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, зокрема персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено законами України «Про інформацію»«Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», крім випадків, установлених законом.

IV. ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА, РЕСУРСІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради повинні використовувати своє службове становище, ресурси держави та територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службову інформацію, технології, інтелектуальну власність, робочий час, репутацію тощо) виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцієюта законами України.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради у своїй діяльності зобов’язані дотримуватись політичної неупередженості та нейтральності, а саме уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів.

Посадовій особі місцевого самоврядування  Нововолинської міської ради заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

При виконанні своїх посадових обов’язків посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради зобов’язані раціонально і дбайливо використовувати державну і комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради зобов’язані використовувати надані їм ресурси таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей.

Робочий час посадової особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради, зокрема, у разі виконання завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу чи дистанційної роботи, має використовуватись для виконання своїх посадових обов’язків.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради зобов’язані при роботі з інформацією оцінювати її критично, аналізувати джерела інформації, використовувати ті із них, які є офіційними, приймати рішення на основі достовірної та перевіреної інформації, поширювати лише ту інформацію, що відповідає дійсності.

Посадовим особам місцевого самоврядування  Нововолинської міської ради забороняється приховувати чи обмежувати інформацію, яка має бути доведена до відома інших осіб.

V. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради при спілкуванні під час виконання посадових обов’язків повинні дотримуватися таких правил:

 • надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;
 • надавати в межах повноважень та відповідно до законодавства іншим посадовим особам місцевого самоврядування, працівникам підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов’язків;
 • викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради під час спілкування з громадянами повинні використовувати доступну термінологію.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради повинні дотримуватися встановленого протоколу у відносинах з представниками органів влади іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.

 

VІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МАЮТЬ ПРАВО

 На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

На оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

На просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації.

На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

На соціальний і правовий захист.

Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків.

У порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, що стосуються роботи – для інших категорій працівників, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення.

Вимагати проведення службового розслідування відповідно до чинного законодавства України з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї.

Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

VІІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НЕ МАЮТЬ ПРАВА

Допускати в спілкуванні чи публічних виступах будь-яких висловлювань, що принижують національну, людську гідність та релігійні переконання, а також будь-яких форм дискримінації.

Допускати дій, в результаті яких може необґрунтовано постраждати репутація колег та громадян.

Допускати протекціонізму в будь-яких проявах: привілеї та пільги мають надаватися лише на законних підставах згідно з чинним законодавством України з обов’язковим забезпеченням рівних можливостей.

Розробляти і доводити до відома інших будь-які матеріали, що містять неправдиві, неточні чи упереджені висновки та аналіз.

Отримувати в будь-якому вигляді винагороду чи подарунки від громадян та юридичних осіб за вирішення їх питань.

Провокувати виникнення конфліктних ситуацій у відносинах з громадянами та юридичними особами.

Порушувати встановлений законодавством і нормативними актами порядок розгляду звернень громадян та юридичних осіб.

Порушувати без поважних причин встановлений порядок, графік і норми роботи виконавчого комітету Нововолинської  міської ради.

Допускати без поважних причин запізнення на роботу та ділові зустрічі.

Порушувати діловий стиль в одязі.

Допускати порушення правопорядку та встановлених норм поведінки у громадських місцях.

VІІI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ КОДЕКСУ

Дотримання посадовими особами місцевого самоврядування вимог даного Кодексу враховується під час проведення щорічного оцінювання їх службової діяльності.

Керівники органів місцевого самоврядування чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення даного Кодексу в межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері запобігання корупції.

Факти порушення посадовими особами Нововолинської міської ради вимог даного Кодексу розглядаються комісією (склад комісії додається) з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності.

За порушення норм поведінки, передбачених даним Кодексом, посадові особи органів місцевого самоврядування Нововолинської міської ради несуть дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України.

Недотримання вимог даного Кодексу вважається порушенням Присяги посадової особи місцевого самоврядування.

Посадові особи місцевого самоврядування Нововолинської міської ради в письмовому порядку ознайомлюються з вимогами Кодексу.

                                                           Додаток до Кодексу етики

                                                           посадових осіб місцевого самоврядування

                                                           Нововолинської міської ради

 

Склад комісії з етики  

СКРИННІК

Вікторія Романівна

голова комісії, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів;
СТЕПЮК

Валентина Володимирівна

заступник голови комісії, керуюча справами виконавчого комітету;
ХАНОВА

Юлія Сергіївна

секретар комісії, головний спеціаліст юридичного відділу
Члени комісії:
ГРУЙ

Світлана Йосипівна

начальник організаційно-виконавчого відділу виконавчого комітету;
ДОРОШ

Вікторія Володимирівна

начальник  організаційно-виконавчого відділу  міської ради
ДУШУК

Марина Юріївна

начальник відділу культури;
ЛЕОНЕНКО

Олена Анатоліївна

староста Благодатного старостинського округу;
МАЦЬОХА

Алла Володимирівна

начальник відділу персоналу;
МОРОЗ

Сергій Володимирович

начальник управління освіти ;
ПОПІКА

Ольга Олександрівна

головний лікар Комунального некомерційного підприємства “Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги”;
СТЕПЮК

ІННА Ярославівна

староста Грибовицького старостинського округу.

Керуюча справами виконавчого комітету                                          В.В.Степюк