ДОДАТОК

до рішення міської ради

від 20.12.2007р. №17/6.2

Статут

 територіальної громади міста Нововолинськ

Цей Статут визначає основи життєдіяльності територіальної громади міста Ново волинська як спільності громадян, що проживають в місті та селищі Жовтневому міста Нововолинська, засади, форму та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста, структуру і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, а також статус органів територіальної самоорганізації населення.

Нововолинська міська рада від імені територіальної громади – жителів міста Нововолинська та селища Жовтневого м. Нововолинська

·        усвідомлюючи та стверджуючи верховенство прав та свобод людини і громадянина,

·        дбаючи про забезпечення гідних умов життя мешканців міста,

·        прагнучи зберегти і розвивати духовні та культурні традиції міста,

·        відстоюючи демократичні засади розвитку суспільства та піклуючись про зміцнення міського самоврядування,

·        маючи на меті створити умови для плідної діяльності членів територіальної громади та забезпечити законність дій міської влади,

·        керуючись Конституцією України, положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, законами України,

ухвалює Статут територіальної громади міста Нововолинська (надалі – Статут).

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.

Місто Нововолинськ Волинської області засновано у 1950 році. і побудоване на історичних землях сіл Дорогиничі, Панасівка і Русовичі. Його заснуванню передувало відкриття на Волині покладів кам’яного вугілля. На початку 50-х років на заході області розпочалась розробка покладів вугілля Львівсько-Волинського басейну.

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 10.04.1951р. було створено селище Нововолинськ Іваничівського району і відповідно Нововолинська селищна Рада депутатів трудящих та її виконком. Ці органи підпорядковувались Іваничівській селищній Раді і райвиконкому.

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР №103 від 25 вересня 1958 року селище Нововолинськ було віднесене до категорії міст обласного підпорядкування з перенесенням районного центру з селища міського типу Іванич в місто Нововолинськ – Іваничівський район був перейменований на Нововолинський.

Указом  Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року Нововолинський район був ліквідований з передачею території Володимир-Волинському і Горохівському районам, місто Нововолинськ залишилось в обласному підпорядкуванні.

Місто Нововолинськ Волинської області сьогодні є містом обласного значення. Селище Жовтневе м. Нововолинська засноване  1953 року.

Стаття 2.  Нововолинськ, є самоврядною територіальною одиницею – населеним пунктом – містом – в межах території якого територіальна громада здійснює місцеве самоврядування.

Самоврядування територіальної громади міста Нововолинська поширюється на всю територію міста, визначену її межами, а також в обсягах, визначених законами України, на землі, за межами території міста, які належать територіальній громаді на праві користування чи власності.

Межі міста встановлюються і змінюються Верховною Радою України відповідно до закону.

Стаття 3 . Місто Нововолинськ згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Волинської області.

Стаття 4.  Територіальна громада міста Нововолинська є первинним суб’єктом місцевого самоврядування в місті, основним носієм його функцій і повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Землі міста перебувають у відані міської ради

Стаття 5.  Територіальна громада селища Жовтневого м.Нововолинська, яка адміністративно підпорядкована Нововолинський міський раді, є повноправним учасником територіальної громади міста Нововолинська і має право на самоврядування, що реалізується ними відповідно до Конституції та законів України. Землі селища перебувають у відані Жовтневої селищної ради

Вказана територіальна громада діє як суб’єкт права власності.

Стаття 6.  Територіальну громаду міста Нововолинська складають усі жителі міста – фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які постійно проживають на території  міста Нововолинська та селища Жовтневого міста Нововолинська.

Фізичні особи вважаються такими, що постійно проживають у місті Нововолинськ (учасниками територіальної громади міста), якщо вони мають власну або найману жилу площу в місті (за винятком готелів) і зареєстровані як постійні жителі міста.

Жителі селища Жовтневого міста Нововолинська, є невід’ємними та повноправними учасниками територіальної громади міста

Стаття 7 . Місцеве самоврядування у місті Нововолинськ здійснюється на принципах:

·        народовладдя;

·        верховенства права, пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

·        гласності;

·        колегіальності;

·        поєднання місцевих і державних інтересів;

·        виборності;

·        правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в обсягах та межах, визначених Конституцією і законами України, а також цим Статутом;

·        підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

·        державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування як територіальної громади міста, так і територіальної громади селища, що увійшла до міста;

·        судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 8 . Територіальна громада міста здійснює самоврядування відповідно до Конституції та законів України, Європейської хартії місцевого самоврядування, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актів органів державної влади та місцевого самоврядування, прийнятих в межах повноважень їх органів та посадових осіб, визначених законами.

Стаття 9 . Органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади міста зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень, у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Представницькі органи місцевого самоврядування (ради), міський голова (селищний голова), виконавчі органи рад у місті і селищі Жовтневого міста Нововолинська діють в інтересах територіальної громади за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених законами України та цим Статутом.

Самовільне присвоєння визначених законом самоврядних та делегованих повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування іншими органами та посадовими особами , а також перевищення наданих їм повноважень, не допускається.

Стаття 10.  Територіальна громада міста Нововолинська визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку, найвищою соціальною цінністю. Змістом життєдіяльності територіальної громади є забезпечення гарантованих законом прав та свобод людини у повному обсязі.

При прийнятті актів місцевого самоврядування не допускається звуження існуючого змісту і обсягу прав та свобод людини передбачених конституцією України.

Людина, здійснюючи свої права та реалізуючи власні інтереси у місті Нововолинську та селищі Жовтневому міста Нововолинська зобов’язана не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати права та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальної громади та держави, додержувати моральних засад суспільства, включаючи моральні засади територіальної громади міста.

Стаття 11.  Територіальна громада міста створює умови для повноцінного духовного розвитку її учасників, шанує та утверджує релігійні традиції конфесій, що легально діють на території міста, прагне до побудови суспільних відносин відповідно до загальноприйнятих принципів моралі та етики.

Стаття 12 . Першочерговим завданням територіальної громади є збереження культурного середовища та забезпечення його розвитку, підтримка традиційних та модерних явищ і процесів, що формують культурно-мистецьке обличчя Нововолинська.

Стаття 13.  Мовою місцевого самоврядування в місті є державна українська мова.

Стаття 14.  Територіальна громада піклується про задоволення національно- культурних потреб, забезпечення умов для збереження національної ідентичності всіх етнічних груп, що проживають у місті.

Стаття 15.  Територіальна громада міста та її органи місцевого самоврядування здійснюють збереження історико-культурної спадщини міста, його архітектурної самобутності.

Стаття 16.  Економічне життя територіальної громади міста будується на засадах багатоманітності форм власності, підтримки підприємництва, захисту вітчизняних та місцевих виробників товарів і послуг, заохочення соціально важливої діяльності, встановлення місцевих податків та зборів, що відповідають потребам територіальної громади міста, поєднання інтересів всієї територіальної громади, учасників економічної діяльності та споживачів, зміцнення майнової та фінансової основи самоврядування територіальної громади.

Стаття 17.  Територіальна громада виявляє турботу про громадян, що потребують соціального захисту, прагне забезпечити їм гідні умови життя.

Інваліди мають право на  участь у житті громади в якості повноправних її учасників, задіяння в суспільних процесах та захист від дискримінації.

Стаття 18.  Територіальна громада дбає про охорону навколишнього природного середовища, покращення екологічної ситуації в місті, забезпечує збереження та розвиток паркового господарства, озеленення міста, облаштування річок та водойм.

Стаття 19.  Місто Нововолинськ прагне до встановлення прямих взаємовигідних зв’язків з іншими містами і регіонами України та інших держав, задіяння у загальнодержавних та загальноєвропейських процесах місцевого самоврядування.

Стаття 20.  Органи місцевого самоврядування територіальної громади міста Нововолинська виконують повноваження органів виконавчої влади, що делегуються їм законами України.

З питань здійснення делегованих повноважень органи та посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні відповідним органам державної виконавчої влади.

Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування територіальної громади, включаючи рішення про делегування повноважень виконавчої влади, виконуються в межах переданих державою органам місцевого самоврядування фінансових ресурсів.

Стаття 21.  Взаємовідносини органів місцевого самоврядування міста та їх посадових осіб з органами державної виконавчої влади базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста та реалізації в місті цілей, завдань та функцій державної виконавчої влади.

Стаття 22.  Відносини органів місцевого самоврядування територіальної громади міста з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Відносини органів місцевого самоврядування територіальної громади міста з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності, будуються на засадах поєднання договірного та адміністративного методів регулювання та підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

Стаття 23.  Органи і посадові особи місцевого самоврядування міста сприяють розташованим в місті органам судової влади і прокуратури, іншим правоохоронним органам України в їх діяльності, надають їм у передбачених законом випадках допомогу у здійсненні функцій і повноважень.

Територіальна громада міста та створені нею органи місцевого самоврядування забезпечують належний правопорядок у місті, в тому числі силами самоврядних правоохоронних структур, що створюються і функціонують відповідно до закону, а також сприяють діяльності добровільних народних дружин, інших самоврядних органів самооборони громадян, статус яких відповідає вимогам законодавства України.

Стаття 24 . Матеріальною і фінансовою основою самоврядування територіальної громади міста є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальної громади міста, а також об’єкти спільної власності, що перебувають в управлінні уповноважених на те органів.

Стаття 25.  Територіальна громада міста і селища та органи їх самоврядування забезпечують дотримання прав фізичних та юридичних осіб як власників так і користувачів земель.

Стаття 26.  Використання земель міста здійснюється відповідно до генерального плану міста, містобудівних обгрунтувань, проектів планування та забудови міста і планів земельно господарського устрою та визначається оптимальним поєднанням громадських та приватних інтересів, з дотриманням будівельних, землевпорядних, санітарних, природоохоронних норм і встановлених публічних сервітутів – безстрокового обмеження права власності чи права користування землею, що полягає у забезпеченні проїзду чи проходу до доріг загального користування, прокладанні та ремонті лінійних споруд, комунікацій тощо.

Стаття 27.  Для висвітлення життя територіальної громади міста, офіційного оприлюднення актів органів місцевого самоврядування, громадського обговорення актуальних проблем життя міста територіальна громада міста може засновувати засоби масової інформації, або брати участь у їх співфінансуванні.

Стаття 28.  Органи місцевого самоврядування територіальної громади міста з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об’єднуватися в асоціації та інші форми добровільних об’єднань відповідно до закону.

Стаття 29 . Органи місцевого самоврядування територіальної громади міста з урахуванням місцевих умов в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України, а також цим Статутом, можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.

Стаття 30.  Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста здійснюється лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійсненні органами місцевого самоврядування територіальної громади міста наданих їм власних повноважень.

 

РОЗДІЛ ІІ. НАЗВА, СИМВОЛИ ВЛАДИ

 Стаття 31.

Назва міста – місто Нововолинськ Волинської області; назва його складової частини – селище Жовтневе міста Нововолинська Волинської області.

 Стаття 32.

 1. Територiальна громада м.Нововолинська має власну символiку – герб, прапор та iншi символи та ознаки.

2. Змiст, опис i порядок офiцiйного використання символiки територiальної громади м.Нововолинська визначаються окремим Положенням, яке затверджується мiською радою.

3. Мiський голова має власнi символи, що затверджуються мiською радою i передаються при вступi на посаду мiського голови.

4. Мiський голова, мiська рада та її виконавчий комiтет мають свої бланки, круглу печатку iз зображенням державного герба України i своїм найменуванням.

5. Використання символiки м.Нововолинська в комерцiйнiй дiяльностi здiйснюється лише з дозволу виконавчого комiтету мiської ради.

 Стаття 33.

 1. Жителям мiста, iншим громадянам України, iноземним громадянам, якi мають видатнi заслуги перед територiальною громадою мiста та внесли вагомий вклад у соцiально-економiчний, науковий, спортивний, культурний розвиток мiста, за рiшенням мiської ради може бути присвоєно звання “Почесний громадянин мiста Нововолинська”.

Пiдстави та порядок присвоєння, права, пiльги i обов’язки осiб, вiдзначених званням “Почесний громадянин мiста Нововолинська”, визначаються Положенням, затвердженим рiшенням мiської ради.

2. Члени територiальної громади мiста, пiдприємства, установи та органiзацiї, що досягли вагомих результатiв в творчiй, науковiй, господарськiй та iнших видах дiяльностi, можуть бути вiдзначенi:

·        Почесною грамотою міської ради (положення про Почесну грамоту міської ради затверджується міською радою);

·        Почесною грамотою виконкому міської ради (положення про Почесну грамоту виконкому міської ради затверджується виконкомом);

·        Подякою мiського голови (положення про Подяку мiського голови затверджується розпорядженням мiського голови).

4. Мiський голова та мiська рада можуть засновувати iншi вiдзнаки, перелiк яких i порядок нагородження ними, а також статус нагороджених осiб встановлюються окремими Положеннями, що затверджуються рiшенням мiської ради.

5. Виконавчий комiтет мiської ради пiсля розгляду вiдповiдних клопотань вносить у встановленому порядку до органiв виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами, вiдзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України.

 Стаття 34.

1. Днем мiста є остання неділя серпня. День мiста – загальномiське свято, яке супроводжується урочистостями, народними гуляннями, ярмарками, культурно-спортивними й iншими масовими заходами.

2. З метою змiцнення мiсцевих iсторичних традицiй щорiчно вiдзначається День підняття національного прапора над приміщенням Нововолинської міської ради, яке святкується 16 вересня, раз в 5 років, починаючи з 2005 року

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ

Стаття 35.  Система місцевого самоврядування міста Нововолинська включає:

·        територіальну громаду міста Нововолинська (включаючи територіальну громаду селища Жовтневого міста Нововолинська);

·        Нововолинську  міську раду; селищну раду селища Жовтневого міста Нововолинська;

·         Нововолинського міського голову; селищного  голову;

·        виконавчі органи Нововолинської міської ради; виконавчі органи селищної ради

·        органи самоорганізації населення у м. Нововолинськ, включаючи органи самоорганізації населення у селищі Жовтневому міста Нововолинська.

Стаття 36.  Територіальна громада міста Нововолинська здійснює своє право на самоврядування безпосередньо або через утворювані ними органи місцевого самоврядування

Стаття 37.  Жителі міста здійснюють право на місцеве самоврядування у таких формах:

·        вибори міської та селищної рад, міського та селищного голів;

·        міські референдуми;

·        загальні збори громадян за місцем проживання;

·        місцеві ініціативи;

·        громадські слухання;

·        індивідуальні та колективні звернення до органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста;

·        участь у роботі органів місцевого самоврядування територіальної громади міста, а також робота на виборних посадах місцевого самоврядування;

·        інші форми, що не заборонені законом.

Стаття 38.  Право голосу на міському референдумі, при консультативному опитуванні територіальної громади та на виборах депутатів міської ради і міського голови мають учасники територіальної громади – громадяни України, яким на день голосування виповнилось 18 років, за винятком осіб, визнаних судом недієздатними.

 

РОЗДІЛ ІV  МІСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ. МІСЦЕВІ ВИБОРИ

Стаття 39.  Міський референдум є безпосередньою формою реалізації територіальною громадою міста права на місцеве самоврядування і полягає у прийнятті територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування.

Міський референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення територіальною громадою міста найбільш важливих питань життя міста, які відповідно до Конституції та законів України віднесені до відома місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Стаття 40.  Предметом місцевого референдуму може бути:

·        прийняття, зміна або скасування рішень з питань, віднесених законодавством України до відання місцевого самоврядування територіальної громади міста;

·        прийняття рішень, які визначають зміст актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Стаття 41 . На міський референдум не можуть бути винесені питання, віднесені до компетенції органів державної влади, питання, пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що належать до компетенції міської ради, її виконавчих органів або міського голови.

Стаття 42.  Рішення місцевого референдуму  підлягають обовязковому першочерговому розгляду на сесії міської та селищної рад

Стаття 43.  Порядок підготовки і проведення міського референдуму визначається законодавством України.

Стаття 44.  Засади та порядок проведення виборів депутатів міської та селищної рад, міського та селищного голів визначаються законодавством України,

 

РОЗДІЛ V  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

Стаття 45 . Загальні збори громадян скликаються за місцем проживання громадян (мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення) для обговорення питань місцевого значення.

Загальні збори громадян за місцем проживання проводяться з метою:

·        обговорення та подання пропозицій з питань, які мають важливе значення для даної внутрішньоміської територіальної громади;

·        заслуховування звітів та повідомлень посадових осіб місцевого самоврядування про їх роботу;

·        прийняття рішень про проведення на громадських засадах робіт з благоустрою, охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданню допомоги соціально незахищеним учасникам громади;

·        прийняття рішень про створення цільових позабюджетних фондів про внески та добровільні пожертви на громадські потреби учасників громади.

Стаття 46.  У роботі зборів мають право брати участь учасники територіальної громади міста, які мають право голосу на виборах і постійно проживають у межах громади.

На зборах можуть бути присутніми депутати міської ради, депутати інших рад, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, органів державної влади та об’єднань громадян.

Стаття 47.  Збори скликаються в міру необхідності і є правомочними при наявності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі скликання зборів представників громадян (зборів уповноважених) – не менш як двох третин представників відповідних територіальних утворень.

Збори скликаються міським головою (у селищі, селищним головою), виконавчим комітетом міської ради (селищної ради), за власною ініціативою або на вимогу не менш як третини від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні.

Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення з зазначенням часу скликання, місця проведення зборів, питань, які передбачається внести на їх обговорення.

У невідкладних випадках населенню повідомляється про скликання зборів в день їх проведення.

Стаття 48 . Збори веде головуючий, визначений міським головою, обо виконкомом. Збори вправі обирати президію, лічильну комісію, інші органи, необхідні для їх нормальної роботи. Для ведення протоколу зборів обирається секретар зборів.

Порядок денний і регламент роботи зборів затверджується зборами.

Стаття 49.  З розглянутих питань збори приймають рішення.

Рішення зборів приймаються більшістю голосів громадян, які присутні на зборах.

Стаття 50.  За результатами зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів.

При необхідності протокол передається органу місцевого самоврядуванню для розгляду

До протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їх учасників та протоколи лічильної комісії.

 

РОЗДІЛ VІ  ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

Стаття 51.  Територіальна громада міста має право проводити громадські слухання – зустрічі з депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких учасники територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Стаття 52.  У громадських слуханнях мають право взяти участь будь-хто з учасників територіальної громади, що мають право голосу на виборах.

Стаття 53.  Проведення громадських слухань призначається міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Громадські слухання можуть бути призначені на письмову вимогу:

·        не менше половини депутатів міської ради;

·        не менше як 10 відсотків учасників територіальної громади, які мають право голосу на виборах.

Організація проведення громадських слухань покладається на виконавчий комітет міської ради.

Призначаючи проведення громадських слухань, міський голова одночасно визначає склад посадових осіб, які братимуть участь у громадських слуханнях, місце проведення громадських слухань, організує доведення (не пізніше як за тиждень до дня проведення) до відома громадян (через засоби масової інформації) повідомлення про час і місце проведення громадських слухань, а також про їх тематику.

Стаття 54.  Громадські слухання відкриває і веде міський голова, заступники міського голови, а у разі, коли предметом громадських слухань є діяльність міського голови – особа, уповноважена ініціаторами слухань та секретар міської ради почергово.

Порядок денний і порядок роботи громадських слухань затверджуються громадськими слуханнями.

Головуючий на громадських слуханнях надає слово для виступу посадовим особам місцевого самоврядування, присутнім на зборах учасникам територіальної громади, слідкує за дотриманням порядку, виступає з повідомленнями.

До територіальної громади міста через місцеві засоби масової інформації доводиться  інформація про хід та результати громадських слухань

Стаття 55.  Під час громадських слухань учасники територіальної громади міста мають право заслуховувати звіти і повідомлення посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста, які беруть участь у громадських слуханнях, ставити їм запитання та вносити пропозиції з питань місцевого значення чи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, вносити громадські запити або висловлювати рекомендації.

Стаття 56.  Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Результати такого розгляду мають бути оприлюднені у засобах масової інформації у місячний строк з дня проведення громадських слухань.

Стаття 57.  За результатами проведення громадських слухань складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів.

 

РОЗДІЛ VІІ  МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ

Стаття 58.  Учасники територіальної громади, які мають право голосу на виборах, можуть ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання самоврядування територіальної громади міста.

Стаття 59.  Реалізація учасниками територіальної громади права на місцеву ініціативу здійснюється шляхом підготовки пропозиції щодо внесення на розгляд міської ради проекту рішення з питань, віднесених до відома місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Проект рішення міської ради вноситься на розгляд міської ради в порядку місцевої ініціативи, якщо за нього поставили свій підпис не менше 10 відсотків учасників територіальної громади, які мають право голосу.

Порядок збору підписів для внесення місцевої ініціативи та форма підписних листів визначається міською радою.

Стаття 60.  Місцева ініціатива, внесена на розгляд міської ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю учасників ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

 

 РОЗДІЛ VІІІ  ОРГАНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 61.  Органи територіальної самоорганізації населення утворюються з власної ініціативи учасниками територіальної громади міста, що компактно проживають.

Стаття 62.  Систему органів самоорганізації населення складають:

·        будинкові, квартальні та вуличні комітети;

·        ради (комітети) громадського самоврядування в мікрорайонах міста, житлових комплексах та інших територій міста;

·        інші самоврядні територіальні органи.

Стаття 63.  Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення визначається законом.

 

РОЗДІЛ ІХ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ПОСАДОВІ ОСОБИ

Стаття 64.  Нововолинська міська рада, створені нею виконавчі органи, Жовтнева селищна рада та виконком є юридичними особами.

Стаття 65.  Правовий статус, порядок обрання та формування, організація діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Стаття 66.  Нововолинська міська рада є представницьким органом територіальної громади міста.

Міська рада представляє все населення міста і здійснює від імені територіальної громади визначені законом функції і повноваження.

Міська рада виступає від імені всієї територіальної громади міста у відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної влади, іншими державними і громадськими організаціями. Жоден інший орган, організація, чи особа не може виступати від імені всієї територіальної громади міста.

Загальний склад ради міської ради визначається нею відповідно до закону.

Порядок роботи міської ради визначається регламентом Нововолинської міської ради.

Стаття 67 . Депутатські комісії міської ради (постійні, тимчасові контрольні) є органами ради. обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчих органів.

Депутатські комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Перелік, функційна спрямованість і порядок організації роботи депутатських комісій визначаються регламентом ради та положенням про комісії, що затверджуються радою.

Стаття 68.  Депутат міської ради є повноважним представником територіальної громади міста в міській раді, який діє від імені та в інтересах всіх мешканців міста, несе обов’язки перед виборцями та виконує їх доручення.

Повноваження депутатів міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законом про статус депутата, іншими законами.

Повноваження депутата міської ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Депутат міської ради здійснює свої повноваження на громадських засадах.

Стаття 69.  Право внести пропозиції до проекту порядку денного сесії належить:

·        міському голові;

·        постійним комісіям;

·        депутатам;

·        виконавчому комітетові міської ради;

·        голові обласної державної адміністрації;

·        голові обласної ради;

·        громадським слуханням;

·        місцевим ініціативам.

Пропозиції, розгляд яких ініціюють інші організації, громадські об’єднання, громадяни, можуть бути внесені в міську раду вищезгаданими суб’єктами.

Стаття 70.  Засідання міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер, за винятком випадків, передбачених частиною 6 цієї статті.

На засіданні міської ради можуть бути присутніми, народні депутати України, депутати обласної ради, керівники виконавчих органів міської ради та представники органів державної влади, можуть бути запрошені представники засобів масової інформації, органів самоорганізації громадян, трудових колективів, громадських об’єднань та політичних партій

Про питання, що розглядалися на сесії, і прийняті нею рішення територіальна громада повідомляється через офіційне видання міської ради, міське телебачення, інші засоби масової інформації.

Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються на WEB сторінці міської ради або в міській газеті „Наше місто”

Контроль за правильністю і своєчасністю інформування засобів масової інформації покладається на секретаря міської ради і керуючого справами виконкому

Міська рада вправі у порядку, визначеному законодавством, прийняти рішення про проведення закритого засідання.

Стаття 71.  Міська рада здійснює контроль за виконанням прийнятих нею рішень, за діяльністю підзвітних їй органів та посадових осіб.

Порядок здійснення контрольної діяльності встановлюється відповідно до вимог закону рішенням ради. а результати заслуховуються і затверджуються на сесії.

Стаття 72.  Міська рада обирає зі свого складу секретаря міської ради.

Секретар міської ради здійснює повноваження та виконує функції, покладені на нього законом, міською радою, та міським головою.

 

РОЗДІЛ Х МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 73.  Нововолинський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.

Стаття 74.  Повноваження міського голови визначаються законами України

Міський голова представляє територіальну громаду міста в Україні та за її межами, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах або уповноважує інших осіб на таке представництво.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Стаття 75.  Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед всією територіальною громадою відповідальним – перед міською радою, а з питань реалізації повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам державної виконавчої влади.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

РОЗДІЛ ХІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 76 . Виконавчими органами міської ради є:

·        виконавчий комітет міської ради;

·        відділи та управління,

·        інші створювані радою виконавчі органи.

Виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядковані міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Виконавчі органи міської ради. зазначені в абзацах 2 і 3 частини 1 цієї статті також підпорядковані виконавчому комітету міської ради.

Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством України

Стаття 77 . Виконавчий комітет є виконавчим органом міської ради і діє під безпосереднім керівництвом міського голови, який очолює його за посадою. Виконавчий комітет утворюється радою на строк її повноважень.

Порядок формування виконавчого комітету визначається законодавством.

Виконавчий комітет ради виконує також функції, покладені на нього міською радою та міським головою.

Планування роботи, порядок підготовки і внесення питань на засідання виконавчого комітету здійснюється на підставі Регламенту виконавчого комітету.

 

РОЗДІЛ ХІІ МАЙНОВІ ПРАВА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 78.   Територіальна громада міста володіє всіма правами власника по відношенню до майна, яке у встановленому законом порядку зареєстроване як комунальна власність територіальної громади міста і здійснює ці права безпосередньо, а також через органи і посадові особи місцевого самоврядування.

Стаття 79 . Суб’єктом права комунальної власності є територіальна громада міста. Територіальна громада вправі розпоряджатись комунальною власністю безпосередньо та через органи самоврядування.

Права власника майна, яке є комунальної власністю територіальної громади міста, від імені територіальної громади здійснює міська рада та інші органи місцевого самоврядування в межах делегованих їм радою повноважень.

Стаття 80.  Власністю територіальної громади міста є об’єкти, які знаходяться на його території та за її межами, передані місту в результаті розподілу державної і комунальної власності, отримані або набуті територіальною громадою в порядку, передбаченому чинним законодавством, крім майна, що відчужене у встановленому законом порядку.

Територіальній громаді міста належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, споруди і приміщення, інші об’єкти, визначені відповідно до закону, як об’єкти права комунальної власності.

Стаття 81.  У власності територіальної громади міста Нововолинська знаходяться і не підлягають відчуженню об’єкти, які мають особливо важливе значення для життєдіяльності міста, задоволення потреб мешканців і міського господарства, а також для збереження історико-культурної спадщини.

Стаття 82 . До об’єктів комунальної власності міста, якими розпоряджається і стосовно яких приймає відповідні рішення виключно міська рада, належать:

·        об’єкти соціально-культурного призначення: школи і інші навчальні заклади, бібліотеки, будинки творчості, дитячі садки і ясла, дитячі будинки, будинки інвалідів, лікарні і поліклініки, спортивні споруди загальноміського значення, будівлі, які використовуються для потреб управління містом;

·        об’єкти комунального житлового фонду і інфраструктури.

·        землі, що є комунальною власністю територіальної громади міста.

Стаття 83.  Міська рада має право:

·        вносити пропозиції про передачу або відчуження у комунальну вланість відповідних територіальних громад, підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальпих громад;

·        мати об’єкти комунальної власності за межами міста, включаючи територію іноземних держав.

 

РОЗДІЛ ХІІІ ФІНАНСОВІ ЗАСОБИ МІСТА

Стаття 84.  Фінансові кошти міста складаються із коштів міського бюджету і коштів цільових позабюджетних фондів, які знаходяться у власності міста і можуть бути вилучені тільки за рішенням відповідних судових органів.

Стаття 85.  Планом утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування, є бюджет міста.

Стаття 86.  Бюджет міста об’єднує міський бюджет та селищний бюджет, що входить до його складу.

Бюджет міста входить в консолідований бюджет Волинської  області.

Стаття 87.  Структура, порядок складання, затвердження і внесення змін до міського бюджету, а також порядок його виконання визначається законодавством України.

Стаття 88.  Територіальна громада прагне до збалансованості та бездефіцитності міського бюджету, залучення додаткових джерел надходжень, раціонального та контрольованого витрачання бюджетних коштів

Стаття 89.  Бюджет, зміни до нього, а також звіти про його виконання підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації.

Стаття 90.  Статут територіальної громади міста має вищу юридичну силу щодо інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, які суперечать даному статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.

Стаття 91.  Статут територіальної громади є постійнодіючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом ради.

Зміни і доповнення до статуту територіальної громади вносяться рішенням міської ради, за яке проголосувало не менше двох третин від її загального складу.

Стаття 92.  Статут територіальної громади міста Нововолинська підлягає реєстрації в органах Міністерства юстиції в порядку, встановленому законодавством.

Стаття 93.  Статут територіальної громади міста набирає чинності з дня його  державної реєстрації міським управлінням юстиції.

 

Міський голова                                                          В.Б. Сапожніков