Положення про відділ

Додаток
до рішення міської ради
від 11 листопада 2011р.№12/31
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ ведення Державного реєстру виборців

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові.2. Відділ ведення Державного реєстру виборців у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, виконавчого комітету міської ради та міського голови, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також цим положенням.

3. Основними завданнями відділу ведення Державного реєстру виборців (далі відділу) є :
– ведення Реєстру до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території м.Нововолинська та смт.Жовтневого а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України ;
– складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях м.Нововолинська та смт Жовтневого.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного За
кону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру;
2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;
3) забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;
4) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу (зазначає закордонний виборчий округ) та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;
5) надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;
6) надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;
7) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;
8) здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру;
9) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;
10) надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
11) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України “Про Державний реєстр виборців”;
12) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;
13) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Відділ має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

6. Відділу заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України “Про Державний реєстр виборців”.

7. Відділ взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами виконкому міської ради, обласної ради та обласної державної адміністрації, закордонними дипломатичними установами України, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Відділ очолює керівник, який має вищу освіту, як правило, юридичну, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом на державній службі не менш як три роки на посаді не нижчій ніж посада головного спеціаліста чи має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п’ять років. Керівник відділу призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

9. Керівник відділу:
– забезпечує виконання Закону України “Про Державний реєстр виборців” в м. Нововолинську та смт.Жовтневому;
– здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
– розподіляє обов’язки між працівниками відділу;
– видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України “Про Державний реєстр виборців”, організовує і контролює їх виконання;
– забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
– вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;
– підписує документи, визначені Законом України “Про Державний реєстр виборців”, що скріплюються печаткою відділу;
– вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України “Про Державний реєстр виборців”;
– забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу в судах;
– виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

10. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням керівника відділу.
На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю, пов’язаною, як правило, з інформаційними технологіями, та стаж роботи за фахом не менш як один рік.