ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» (комунального закладу охорони здоров’я)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»

від 18 лютого 2021 року № 1

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»

(комунального закладу охорони здоровя)

 

І. Правові підстави проведення конкурсу

Частина десята ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (далі – Порядок).

ІІ. Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу

Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня» (КНП «НЦМЛ»), код ЄДРПОУ 01983016; юридичне та фактичне місцезнаходження: Україна, 45400, Волинська обл., місто Нововолинськ, проспект Перемоги, будинок 7.

Статут Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня», затверджений рішенням Нововолинської міської ради «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» від 23.05.2019 № 30/14 (копія додається).

Структура Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня», затверджена наказом директора КНП «НЦМЛ» від 01 червня 2019 року № 1-од (копія додається).

Відповідно до Статуту Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня» є закладом охорони здоров’я –  комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у порядку та на умовах, встановлених законодавством. Основною метою діяльності КНП «НЦМЛ» є забезпечення медичного обслуговування населення через надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених законодавством України. Основним видом діяльності КНП «НЦМЛ» за КВЕД є: 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Відповідно до Статуту джерелами формування майна та коштів КНП «НЦМЛ» є:

– майно територіальної громади міста Нововолинська, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення (зокрема, те, що перейшло від правопопередника Нововолинської центральної міської лікарні за передавальним актом;

– кошти державного та місцевого бюджету, у т.ч. кошти медичної субвенції;

– надходження КНП «НЦМЛ» від здачі в оренду майна, у порядку визначеному Власником (Нововолинською міською радою), закріпленого на праві оперативного управління;

– кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (зокрема, виконання робіт, надання послуг);

– кредити банків;

– майно, придбане в інших юридичних чи фізичних осіб;

– майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, грантів, дарунків;

– майно та кошти, що надходять на виконання міських, регіональних, національних та міжнародних програм;

– майно та кошти, отримані внаслідок господарської діяльності;

– інші джерела, не заборонені законом.

У бюджеті міської територіальної громади м. Нововолинська на 2021 рік на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню (отримувач КНП «НЦМЛ») закладено 6 млн. 300 тис грн. КНП «НЦМЛ» отримує кошти бюджету  міської територіальної громади за цільовою бюджетною програмою розвитку  і підтримки комунальних закладів охорони здоров”я Нововолинської міської територіальної громади на 2019-2021 роки. Крім того КНП «НЦМЛ» у 2021 році отримуватиме доходи від надання платних послуг населенню (від господарської діяльності комунального підприємства) та від Національної служби здоров’я України за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

ІІІ. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» приймаються від претендентів з 20 лютого 2021 року по 11 березня 2021 року (включно), за адресою: пр-т Дружби, 27, м. Нововолинськ, Волинська обл., 45400 (каб. № 203 (організаційно-виконавчий відділ виконавчого комітету Нововолинської міської ради), що на 2-му поверсі будівлі Нововолинської міської ради).

IV. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

(03344) 3-14-32;  vykonk@nov-rada.gov.ua

V. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі

З врахуванням вимог, визначених у п. 28 Порядку, для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» особа (претендент) подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії (у строк, визначений в розділі третьому цього оголошення) такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

5) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

6) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

7) довідку МВС про відсутність судимості;

8) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

9) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

10) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку;

11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, зокрема довідка МВС та медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я, повинні бути чинними на дату початку проведення конкурсу та видані компетентними органами у порядку, визначеному чинним законодавством.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

VІ. Вимоги до претендента

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117, до керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» (претендента на конкурс) встановлюються такі кваліфікаційні вимоги:

–  вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я»;

– стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років.

Для ефективного й раціонального управління комунальним закладом охорони здоров’я, здійснення посадових завдань та обов’язків керівник (директор) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» (претендент на конкурс) повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Претендент на участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» повинен відповідати усім вищезазначеним вимогам.

VІІ. Вимоги до конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція подається претендентом в паперовій та електронній формі обсягом не більше 15 сторінок.

Кожна сторінка конкурсної пропозиції повинна бути скріплена особистим підписом претендента.

Конкурсна пропозиція в паперовій формі повинна бути прошита та пронумерована. Для друкування застосовувати 14 шрифт, Times New Roman.

Електронна форма пропозиції повинна бути виготовлена претендентом шляхом відсканування підписаної, прошитої та пронумерованої  паперової конкурсної пропозиції (формат відсканованого фалу – pdf).

За викладом тексту (інформації) конкурсна пропозиція подається у довільній формі.

Конкурсна пропозиція обов’язково повинна містити: проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому, зокрема, передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року (не обов»язково);

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Можлива  мультимедійна презентація конкурсної пропозиції.

VІІІ. Умови оплати праці керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»  із зазначенням істотних умов контракту

Посадовий оклад керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня», без урахування підвищення за кваліфікаційну категорію, премій, доплат та надбавок  становитиме: 12000 грн.

Керівнику (директору) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня», за рахунок і в межах фонду заробітної плати, за рішенням уповноваженого органу управління можуть встановлюватись доплати, надбавки та інші виплати, виплачуватись премії .

Контракт з переможцем конкурсу – керівником (директором) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» укладатиметься відповідно до Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792, на основі типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства (затверджена цією ж постановою), строком на 3 роки з можливістю продовження зазначеного строку згідно чинного законодавства.

Проект  Типового контракту з керівником (директором) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» (із зазначенням істотних умов), додається. Умови Типового контракту можуть конкретизуватись сторонами в момент його підписання.

 IX. Дата і місце проведення конкурсу

З врахуванням положень пункту 33 Порядку початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.

Датою засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня», на якій розглядатимуться заяви претендентів і додані до них документи (датою початку проведення конкурсу), згідно протоколу засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» від 18 лютого 2021 року № 1, визначено «12» березня 2021 року.

Секретар комісії:                  підпис                                     Лісовська Ю.М.