Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Нововолинської міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2022 рік»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Нововолинської міської ради

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати

земельного податку на 2022 рік»

 

Аналіз регуляторного  впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (із змінами і доповненнями).

 

 1. I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання.

Необхідність прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2022 рік » виникла  у зв’язку з:

– закінченням терміну дії у 2022 році рішення Нововолинської міської ради від 25.06.2021 року № 37/7 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.05.2019 року  №30/7 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»»;

–  необхідністю обов’язкового встановлення  місцевими радами податку на майно в частині плати за землю відповідно до вимог п.10.2
статті 10 Податкового кодексу України;

–  наповнення дохідної частини міського бюджету;

– забезпечення прозорості та доступності рішення міської ради щодо встановлення податку на майно в частині плати за землю.

Земельний податок є одним із джерел наповнення загального фонду бюджету міста. Обсяг надходжень земельного податку до бюджету міста  у 2018 році складав 9 340,1 грн.,  що становило 5,7 % від усіх доходів загального фонду бюджету (без урахування офіційних трансфертів), у 2019 році та 2020 році ці показники складали 10 068,0 тис. грн. та 5,3 % і
9 586,4 грн. та 4,7 % відповідно.

 

Надходження земельного податку до бюджету м. Нововолинська

.

Рік Обсяг

надходжень земельного податку до бюджету міста,

тис.грн.

в тому числі надходження земельного податку Питома вага земельного податку у власних доходах загального фонду бюджету, %
з юридичних осіб з фізичних осіб
грн. питома вага у загальному обсязі надходжень земельного податку, % грн. питома вага

у загальному обсязі надходжень земельного податку,%

1 2 3 4 5 6 7
2018 9 340,1 9 189,5 98,4 150,6 1,6 5,7
2019 10 068,0       9 786,7 97,2 281,3 2,8 5,3
2020 9 586,4       9 208,1 96,1 378,3 3,9 4,7

 

Пільги зі сплати податку за землю встановлюються Податковим кодексом України та рішенням органів місцевого самоврядування. За даними Нововолинського управління ДПС у Волинській області за 2019 рік пільгами по земельному податку скористалися 27 суб’єктів господарювання на загальну суму 5 183,1 тис. грн., у 2020 році – 33 суб’єктів господарювання на суму
6 929,1 тис. грн.

Земельний   податок   у   2020  році   сплатили  2 730 платники  на   суму

9 568,4 тис. грн. в т.ч.: 169  –  юридичних осіб на суму 9 209,9 тис. грн. та 2561 фізичних осіб на суму 378,3 тис. грн.

Із загальної кількості юридичних осіб кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на території Нововолинської міської територіальної громади у 2020 році – 2. Суб’єктів малого та мікропідприємництва на території Нововолинської міської територіальної громади – 167.

Кількість осіб, які мають заборгованість зі сплати земельного податку станом на 01.01.2021 року становить 220, з них: юридичних осіб –15,  на суму

11 467,63 тис. грн., фізичних осіб – 205 на суму 128,47 тис. грн.

Розгляд стану сплати плати за землю не входить до компетенції органів місцевого самоврядування. Відповідно до статті 41 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) та Постанови Кабінету Міністрів України № 106 від 16.02.2011 року, право проводити перевірку своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків мають виключно контролюючі органи, тобто органи Державної податкової служби України.

На підставі аналізу проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2022 рік». Цим проектом рішення пропонується встановити на території  Нововолинської міської  ради  ставки  земельного  податку та пільги зі сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб на 2022 рік, надані відповідно до повноважень та встановлених Податковим кодексом України.

Враховуючи імперативність норм законодавства України щодо порядку встановлення ставок земельного податку та визначення розміру орендної плати, яка виключає можливість застосування альтернативних способів відповідних дій, а також беручи до уваги законодавчо встановлені повноваження органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів, проблема встановлення податку на майно в частині плати за землю не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів чи діючих нормативно-правових актів.

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акту:

 

 

 

Групи (підгрупи) так ні
Громадяни Забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади міста за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету міста від сплати земельного податку.

Участь в обговоренні даного регуляторного акта, в тому числі розмірів земельного податку та пільг зі сплати земельного податку відповідно до цільового призначення земельних ділянок.

 
Органи місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Шляхом встановлення місцевих податків, які є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування.

2.Забезпечення встановлення пільг підприємствам, установам та організаціям.

 
Суб’єкти господарювання Забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади міста за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету міста від сплати земельного податку.

Участь в обговоренні даного регуляторного акта, в тому числі розмірів земельного податку та пільг зі сплати земельного податку відповідно до цільового призначення земельних ділянок.

 

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення місцевого податку на майно в частині плати за землю не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення з 01.01.2022 року місцевого податку на майно в частині плати за землю, з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України, необхідно провести регуляторну процедуру.

II. Цілі державного регулювання

2.1. Головною ціллю розробки даного проекту рішення міської ради є наповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади міста Нововолинська.

2.2.Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з забезпеченням дотримання вимог податкового законодавства зі справляння земельного податку і встановлення пільг.

2.3 Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, виконання Податкового кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації місцевих програм.

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Збереження існуючої на даний момент ситуації без змін Збереження наявного стану, за якого земельний податок, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, буде справлятися  із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Земельний податок справлятиметься за ставками встановленими  рішенням міської ради від 25.06.2021 року № 37/7 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.05.2019 року  №30/7 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»»
Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України. Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Забезпечує дотримання положень Податкового кодексу України.

Регулює ставки земельного податку відповідно до цільового призначення земельних ділянок.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю.

Стимулює до викупу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна.

Встановлює пільги в межах Нововолинської міської ради щодо сплати земельного податку відповідно до видів використання земельних ділянок.

Враховує пільги надані Податковим кодексом України для інформування широких верств населення.

Наповнює місцевий бюджет надходженнями від податку за землю.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Збереження існуючої на даний момент ситуації без змін Не вбачається досягнення цілей.

Частина юридичних осіб  буде позбавлена можливості отримувати пільги щодо сплати земельного податку відповідно до видів використання земельних ділянок.

Не передбачені.
Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України. 1.Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

2. Визначає ставки та пільги зі сплати земельного податку на території міста Нововолинська.

3.Забезпечує дотримання положень Податкового кодексу України.

4.Збільшує дохідну частину міського бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади міста.

5.Формує позитивний імідж міської влади.

Не передбачені, окрім витрат на розробку регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та оприлюднення).

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Збереження існуючої на даний момент ситуації без змін Не вбачається досягнення цілей. Не передбачені.
Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України. Прозорість механізму нарахування податку на майно в частині плати за землю.
Можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку міста та підвищення рівня соціальних стандартів у зв’язку з надходженнями до місцевого бюджету.

Участь в обговоренні даного регуляторного акта, в тому числі розмірів земельного податку та пільг зі сплати земельного податку відповідно до цільового призначення земельних ділянок.

Не передбачені, окрім витрат на розробку регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та оприлюднення

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 2 0 8 159 169
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

1,2 0 4,7 94,1 100

 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Не вбачається досягнення цілей.

Частина юридичних осіб  буде позбавлена можливості отримувати пільги щодо сплати земельного податку відповідно до видів використання земельних ділянок.

Не передбачені.
Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України.

 

1.Надходження до міського бюджету нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку міста та підвищення рівня соціальних стандартів.

2. Участь в обговоренні даного регуляторного акта, в тому числі розмірів земельного податку та пільг зі сплати земельного податку відповідно до цільового призначення земельних ділянок.

Не передбачені, окрім витрат на розробку регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та оприлюднення

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін  1 Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

 

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України.  3 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми, принципам державної регуляторної політики, положенням Податкового кодексу України, Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей.

 

 

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін  Не вбачаються. Не передбачені. Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

 

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України.  Надходження до міського бюджету нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку міста та підвищення рівня соціальних стандартів.

Участь в обговоренні даного регуляторного акта, в тому числі розмірів земельного податку та пільг зі сплати земельного податку відповідно до цільового призначення земельних ділянок.

Не передбачені, окрім витрат на розробку регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та оприлюднення.  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми, принципам державної регуляторної політики, положенням Податкового кодексу України

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

 

 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін  Рішення про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території міста Нововолинська у  2020 році буде діяти для фізичних та юридичних осіб – платників податку і в 2021 році відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

Частина юридичних осіб  буде позбавлена можливості отримувати пільги щодо сплати земельного податку відповідно до видів використання земельних ділянок.

Х
Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України.  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики; положенням Податкового кодексу України,

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Зниження платоспроможності платників податків, політична та економічна ситуація в країні, зміни у Податковому кодексі України.

 

 

 1. V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми
 2. Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення Нововолинської міської ради Волинської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік» за процедурою, визначеною Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно з нормами Податкового кодексу України.

 

 1. Оприлюднення проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій.
 2. Направлення проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік» на розгляд Державної регуляторної служби України з метою отримання зауважень та пропозицій.
 3. З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання про прийняте рішення міської ради воно буде оприлюднене у газеті «Наше місто-Нововолинськ» в установлений законодавством термін та на офіційному сайті Нововолинської міської ради.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Відповідно до здійсненого аналізу витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування та розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів господарювання підготовлено М-тест, який є додатком до аналізу регуляторного впливу.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза та значні темпи інфляції, яка впливає на індексацію нормативної грошової оцінки.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акта – проекту рішення Нововолинської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік », пропонується на 2022 рік з метою:

 • аналізу надходжень до міського бюджету від сплати земельного податку;
 • доцільності надання пільг підприємствам та організаціям;
 • можливості перегляду ставок та пільг по сплаті земельного податку в наступні бюджетні періоди з урахуванням економічної та соціальної ситуації в економіці країни.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта визначені наступні прогнозні статистичні показники:

 1. Кількість фізичних осіб – платників податку на майно в частині плати за землю, у тому числі осіб, що скористалися пільгою.
 2. Сума пільги по сплаті земельного податку фізичних осіб – платників податку на майно в частині плати за землю.
 3. Кількість юридичних осіб – платників податку на майно в частині плати за землю, у тому числі осіб, що скористалися пільгою.
 4. Сума пільги по сплаті земельного податку юридичних осіб – платників податку на майно в частині плати за землю.
 5. Загальна сума надходжень від сплати податку на майно в частині плати за землю до міського бюджету за звітний період фізичними особами.
 6. Загальна сума надходжень від сплати податку на майно в частині плати за землю до міського бюджету за звітний період юридичними особами.

7.Кількість землевласників і землекористувачів, які мають заборгованість зі сплати податку на майно в частині плати за землю в розрізі фізичних та юридичних осіб.

 1. Загальна сума заборгованості зі сплати податку на майно в частині плати за землю, в розрізі фізичних та юридичних осіб.

 

 1. IX. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у строки визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004 (із змінами та доповненнями, внесеними Постановами Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 1107, від 16.12.2015 № 1151).

Для проведення відстеження будуть використані аналітичні показники Нововолинського управління  ГУ ДПС у Волинській області, інформація управління економічного розвитку, проєктної діяльності та інвестицій  виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області, відділу Держгеокадастру у м.Нововолинську, фінансового управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області.

 

 

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів виконавчого комітету

Нововолинської міської ради                                                  Олександр ГРОМИК

 

Начальник  управління економічного

розвитку, проєктної діяльності та

інвестицій виконавчого комітету

Нововолинської міської ради                                                    Тетяна КОРНІЙЧУК

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до аналізу регуляторного

впливу проекту рішення Нововолинської міської ради Волинської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік »

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.03.2021 по 01.04.2021.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 робочі зустрічі 2 Отримання інформації та пропозицій
2 Отримання інформації з Нововолинського управління  ГУ ДПС у Волинській області 1 Аналітично визначено кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання; розглянуто способи обрахування бюджетних витрат та витрат суб’єктів господарювання, що враховуються при підготовці проекту регуляторного акта

Крім того, планується обговорення цього проекту регуляторного акту на засідання робочої групи з питань реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та на засіданнях постійних депутатських комісій. Також проект буде оприлюднений на офіційному сайті Нововолинської міської ради та в засобах масової інформації.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

– кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 167 (одиниць), у тому числі мікропідприємництва 159 (одиниць);

– питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 98,8 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» проведеного аналізу регуляторного впливу).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

* Для розрахунку витрат застосовується мінімальний розмір заробітної плати, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» -6000,00 грн.

Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років  
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання

регулювання

1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)  0 0 0  
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0  
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0  
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)  0 0 0  
5 Інші процедури (уточнити)  0 0 0  
6 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
0 Х 0  
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць  

167

 

167

 

167

 
8 Сумарно, гривень 0 Х 0

 

 
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва

щодо виконання регулювання та звітування

 
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)
15хв*6000/166=9,04 грн. 9,04 45,20  
10 Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
1год.*6000/166=36,14 грн. 36,14 180,70  
11 Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
(3г +0,5г+5хв

+0,5г)*

6000/166=116,08 грн.

147,59 737,95  
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
 1г*6000/166=

36,14 грн.

36,14 180,70  
13 Інші процедури (уточнити) 0 0 0  
14 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
228,91 Х 1144,55  
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 167 167 167  
 

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
38 227,97 Х 191 139,85  

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

управління  ДПС у Волинській області

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікропідприємництва) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 1 година 36,14 1 167 6035,38
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:   6000/166 =36,14 грн за 1 годину      
камеральні 0,5год 18,07  1 167 3017,69
виїзні          
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання  40год 1445,60  1 30 43368,00
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 1год 36,14  1 30 1084,20
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання  –
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 8год 289,12  1 30 8673,60
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
виклик платника, складання листа
2год 72,28  1 30 2168,40
Разом за рік Х Х Х Х 65 377,26
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 326 886,30
 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

 

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий)

(гривень)

За п’ять років (гривень)  
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 0 0  
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 38 227,97 191 139,85  
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 38 227,97 191 139,85  
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 65 377,26 326 886,30  
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 103 605,23 518 026,15  
 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами малого чи мікро-підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми, наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікро-підприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів.

Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

 

 

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів виконавчого комітету

Нововолинської міської ради                                                 Олександр ГРОМИК

 

Начальник  управління економічного

розвитку, проєктної діяльності та

інвестицій виконавчого комітету

Нововолинської міської ради                                                    Тетяна КОРНІЙЧУК