Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника КНП «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання конкурсної комісії

з проведення конкурсу на зайняття вакантної

посади керівника (директора) Комунального

некомерційного підприємства «Нововолинська

міська стоматологічна поліклініка»

від 14  грудня 2021 року № 1

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства

«Нововолинська міська стоматологічна поліклініка»

(комунального закладу охорони здоров’я)

 

І. Правові підстави проведення конкурсу

Частина десята ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (далі – Порядок).

ІІ. Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу

Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» (КНП «НМСП»), код ЄДРПОУ 42724105; юридичне та фактичне місцезнаходження: Україна, 45400, Волинська обл., місто Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, будинок 40.

Статут Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» (нова редакція), затверджений рішенням Нововолинської міської ради від 14.11.20219 № 32/15 (копія додається).

Структура Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка», затверджена наказом тимчасово виконуючого обов’язки головного лікаря КНП «НМСП» від 01 червня 2019 року № 1-од (копія додається).

Відповідно до Статуту Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає кваліфіковану стоматологічну медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та статутом, а також вживає заходів із профілактики стоматологічних захворювань населення міста Нововолинська. Основним видом діяльності КНП «НМСП» за КВЕД є: 86.23 Стоматологічна практика.

Відповідно до Статуту джерелами формування майна та коштів КНП «НМСП» є:

– комунальне майно, передане підприємству.

– кошти місцевого бюджету(Бюджетні кошти), передані підприємству у порядку, встановленому законодавством.

– власні надходження підприємства (кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержане від реалізації медичних послуг; кошти від господарської та/або виробничої діяльності, в тому числі як плата за надані послуги; благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів);

– цільові кошти;

– кредити банків;

– майно, придбане у інших  юридичних або фізичних осіб;

– майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних, благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, міста, програм розвитку медичної галузі;

– майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

-інші джерела, не заборонені законодавством.

У бюджеті міської територіальної громади м. Нововолинська на 2021 рік на стоматологічну допомогу населення (отримувач КНП «НМСП») було закладено 1 млн. 60 тис грн. КНП «НМСП» отримувало кошти бюджету  міської територіальної громади за цільовою бюджетною програмою розвитку  і підтримки комунальних закладів охорони здоровя Нововолинської міської територіальної громади на 2019-2021 роки.

У бюджеті міської територіальної громади м. Нововолинська на 2021 рік на стоматологічну допомогу населення (отримувач КНП «НМСП») заплановано 660 тис.грн.

ІІІ. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» приймаються від претендентів з 16 грудня 2021 року по 04 січня  2022 року (включно), за адресою: пр-т Дружби, 27, м. Нововолинськ, Волинська обл., 45400 (каб. №  302  (відділ персоналу виконавчого комітету Нововолинської міської ради), що на 3-му поверсі будівлі Нововолинської міської ради).

 Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок (03344) 3-14-32;  kadry@nov-rada.gov.ua

 Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі

З врахуванням вимог, визначених у п. 28 Порядку, для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства ««Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» особа (претендент) подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії (у строк, визначений в розділі третьому цього оголошення) такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

5) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

6) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

7) довідку МВС про відсутність судимості;

8) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

9) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

10) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку;

11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, зокрема довідка МВС та медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я, повинні бути чинними на дату початку проведення конкурсу та видані компетентними органами у порядку, визначеному чинним законодавством.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

VІ. Вимоги до претендента

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117, до керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» (претендента на конкурс) встановлюються такі кваліфікаційні вимоги:

–  вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Охорона здоров’я», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування»;

– стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років.

Для ефективного й раціонального управління комунальним закладом охорони здоров’я, здійснення посадових завдань та обов’язків керівник (директор) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» (претендент на конкурс) повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Претендент на участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» повинен відповідати усім вищезазначеним вимогам.

VІІ. Вимоги до конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція подається претендентом в паперовій та електронній формі обсягом не більше 15 сторінок.

Кожна сторінка конкурсної пропозиції повинна бути скріплена особистим підписом претендента.

Конкурсна пропозиція в паперовій формі повинна бути прошита та пронумерована. Для друкування застосовувати 14 шрифт, Times New Roman.

Електронна форма пропозиції повинна бути виготовлена претендентом шляхом відсканування підписаної, прошитої та пронумерованої  паперової конкурсної пропозиції (формат відсканованого фалу – pdf).

За викладом тексту (інформації) конкурсна пропозиція подається у довільній формі.

Конкурсна пропозиція обов’язково повинна містити: проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому, зокрема, передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року (не обов’язково);

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Можлива  мультимедійна презентація конкурсної пропозиції.

VІІІ. Умови оплати праці керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка»»  із зазначенням істотних умов контракту

Посадовий оклад керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» без урахування підвищення за кваліфікаційну категорію, премій, доплат та надбавок  становитиме: 6889,00 грн.

Керівнику (директору) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» за рахунок і в межах фонду заробітної плати, за рішенням уповноваженого органу управління можуть встановлюватись доплати, надбавки та інші виплати, виплачуватись премії .

Контракт з переможцем конкурсу – керівником (директором) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» укладатиметься відповідно до Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792, на основі типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства (затверджена цією ж постановою), строком на 3 роки з можливістю продовження зазначеного строку згідно чинного законодавства.

Проект  Типового контракту з керівником (директором) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» (із зазначенням істотних умов), додаєтьсяУмови Типового контракту можуть конкретизуватись сторонами в момент його підписання.

  1. Дата і місце проведення конкурсу

З врахуванням положень пункту 33 Порядку початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.

Датою засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка», на якій розглядатимуться заяви претендентів і додані до них документи (датою початку проведення конкурсу), згідно протоколу засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка»  від 14 грудня 2021 року № 1, визначено «20»  січня  2022  року.

Місце проведення конкурсу: каб. № 205, що на 2-му поверсі будівлі Нововолинської міської ради (пр-т Дружби, 27, м. Нововолинськ, Володимир-Волинський р-н, Волинська обл.).