АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради

«Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» і складено відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Регуляторний орган: виконавчий комітет Нововолинської міської ради.

Розробник аналізу регуляторного впливу – відділ транспорту та зв’язку управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

Відповідальна особа: Коцура Ю.В. – начальник відділу транспорту та зв’язку управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради, тел. 32650.

 

  1. Визначення проблеми.

1.1. Питання перевезення пасажирів громадським транспортом є сферою загальних інтересів підприємців та органів місцевої влади, а саме: для підприємців – це здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку, для громади – вирішення питання комфортного та своєчасного проїзду в межах міста, надходження до місцевого бюджету.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.12.2018 № 459 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування пасажирським автомобільним транспортом в режимах звичайному та маршрутному таксі» встановлений тариф на перевезення одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування пасажирським автомобільним транспортом в режимах звичайному та маршрутному таксі в межах міста в розмірі 5,00 грн.

За період дії рішення змінилися умови виробничої дiяльностi та реалiзацiї послуг, що не залежать від господарської дiяльностi перевiзникiв, а саме: зросли цiни та тарифи на паливо-мастильні матеріали, запчастини, шини, акумуляторні батареї, послуги сторонніх організацій.

Відповідно до п.1.6 Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175, перегляд рівня тарифів повинен здійснюватись у зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації Послуг, що не залежать від господарської діяльності Перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%.

Таким чином, існує необхідність розробити регуляторний акт, прийняття якого дасть змогу стабілізувати роботу перевізників, що зайняті у сфері пасажирських перевезень, та забезпечити регулярність руху автобусів на міських маршрутах, підвищить якість надання послуг з перевезень пасажирів.

1.2. Визначення груп, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Так
Суб’єкти господарювання: 6
у тому числі суб’єкти малого підприємництва 0

1.3. Чому проблема не вирішується ринком і потребує державного втручання?

Проблема підвищення рівня тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів у зв’язку з тим, що державою прийнята низка законів та інших нормативних документів, які регламентують діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування в цьому напрямку, зокрема:

– відповідно до п.п.2 п.«а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи міських рад повинні встановлювати тарифи щодо оплати транспортних послуг;

– відповідно до ст.10 Закону України «Про автомобільний транспорт» реалізація єдиної тарифної політики передбачає затверджену центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту методику розрахунку тарифів за видами перевезень;

– наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009р. № 1175 затверджена «Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», яка визначає механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та є обов’язковою для застосування під час встановлення тарифів органами місцевого самоврядування на послуги пасажирського автомобільного транспорту.

1.4. Чому проблема не вирішується наявними регуляторними актами і якими?

Діюче рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування пасажирським автомобільним транспортом в режимах звичайному та маршрутному таксі», яким встановлені тарифи, не покривають витрат перевізників на перевезення пасажирів в автомобільному транспорті загального користування.

 

  1. Цілі регулювання.

Метою прийняття рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування», зважаючи на звернення перевізників щодо нагальної потреби приведення у відповідність розміру тарифів на послуги міського пасажирського транспорту економічно обґрунтованим витратам, враховуючи зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, тощо, є необхідність забезпечення безперебійного випуску на маршрути технічно справного рухомого складу, створення умов для забезпечення конкуренції на ринку пасажирських перевезень на міських маршрутах.

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

3.1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Збереження діючого тарифу

Збереження існуючого стану, тобто без зміни дiючих тарифiв та без надання дотацiй з мiського бюджету. Дана альтернатива є неприйнятною, оскiльки приватні перевiзники при iснуючiй вартостi проїзду наближається до межi банкрутства та в майбутньому стане неспроможним надавати безпечнi та якiснi послуги по перевезенню пасажирiв.
Альтернатива 2

Зниження цін на паливно-мастильні матеріали

Даний спосіб не залежить від органів місцевого самоврядування чи перевізників, оскільки вартість палива, мастил, запчастин залежить від вартості нафтопродуктів на світовому рівні, закупівельних цін, розмірів податків тощо.
Альтернатива 3

Перегляд тарифу

Забезпечить вирішення проблеми і є єдиним виходом із ситуації, що склалася, оскільки формуються економічно обґрунтовані тарифи на основі планових витрат на надання послуг. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності та принципу прозорості.

 

3.2. Оцінка впливу вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Надходження до бюджету Погіршення технічного стану транспортних засобів та якості обслуговування;
Альтернатива 2 Не залежить від органів місцевого самоврядування
Альтернатива 3 1. Реалізація державної політики у сфері автомобільного транспорту.

2. Покращення умов перевезення пасажирів.

3. Збільшення інвестицій у розвиток автомобільного транспорту в місті

Витрати міського бюджету на заходи по дотримання процедури регуляторної політики

3.3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Альтернатива 2

Незмінні витрати громадян на проїзд 5,00 грн. в межах міста.
Альтернатива 3 Підвищення якості надання послуг, покращення умов транспортного обслуговування Збільшення вартості проїзду

3.4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарської діяльності

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 6 6
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 0 0 100% 100 %
Вид альтернативи Вигоди Витрати  
Альтернатива 1 Відсутні Залучення додаткових джерел надходження обігових коштів  
Альтернатива 2 Не залежить від суб’єктів господарської діяльності  
Альтернатива 3 1. Можливість здійснення перевезення пасажирів за економічно – обґрунтованими тарифами.

2. Досягнення сталих економічних умов роботи.

3. Задоволення підприємницького інтересу.

Витрати на здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів  

 

  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1

 

 

1 Погіршення технічного стану рухомого складу, погіршення якості та безпеки послуг, втрати кваліфікованих фахівців,  що в свою чергу, ставить під загрозу постійне задоволення потреб населення міста в автоперевезеннях
Альтернатива 2 2 Не вирішується прийняттям регуляторного акта
Альтернатива 3 4 Вирішення питання якісного та стабільно-регулярного надання послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 Відсутні Відсутні Не залежить від органів місцевого самоврядування чи перевізників
Альтернатива 3 – Реалізація державної політики в сфері автомобільного

транспорту.

– Покращення умов перевезення пасажирів.

– Можливість здійснення

перевезення пасажирів за економічно – обґрунтованими тарифами.

-Покращення умов автобусних перевезень населення.

Збільшення вартості проїзду з 5,00 грн. до 7,00 грн. В рейтингу результативності, дана альтернатива на першому місці.

При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілей регуляторного акту.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

 

Відмова від альтернативи 1 обумовлена тим, що їх прийняття залишить ситуацію без змін.
Альтернатива 2 Даний спосіб не залежить від органів місцевого самоврядування чи перевізників
Альтернатива 3 Можливість здійснення

перевезення пасажирів за економічно – обґрунтованими тарифами.

Непередбачуваними загрозами досягнення мети даного регуляторного акту є суттєві зміни у діючому законодавстві стосовно організації міських пасажирських перевезень, цінові коливання на ринку паливно-мастильних матеріалів.

 

  1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Механізмом розв’язання проблеми є прийняття рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» та визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 20.12.2018 № 459 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування пасажирським автомобільним транспортом в режимах звичайному та маршрутному таксі».

 

  1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

6.1 Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва – М-Тест)

1)  Консультації з представниками мікропідприємництва щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 23.11.2021 по 21.12.2021

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Зустрічі 6 Відбулося кілька зустрічей з перевізниками та представниками міської ради.

Метою проведення зустрічей є доведення нагальної необхiдностi перегляду тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах

2) Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кiлькiсть суб’єктів мікропідприємництва, на яких поширюється регулювання: 6 одиниць;

питома вага суб’єктів мікропiдприємництва у загальній кiлькостi суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

3) Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання: суб’єкти малого підприємництва не несуть витрат на виконання регулювання.

4) Розрахунок бюджетних витрат на адмiнiстрування регулювання: Виконавчий комітет Нововолинської мiської ради не несе витрат на адмiнiстрування регулювання.

 

  1. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

Термін дії регуляторного акта є не обмежений. Тарифи будуть переглядатись у разі зміни з об’єктивних причин собівартості пасажирських перевезень.

 

  1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Регуляторний акт досягне своєї цілі, якщо:

– встановлений тариф на проїзду у міському транспорті відповідатиме економічно-обґрунтованим витратам перевізників;

– робота міського пасажирського автотранспорту буде якісною, зросте культура обслуговування пасажирів;

– перевізники зможуть забезпечити повноцінне та якісне надання автотранспортних послуг населенню із збереженням належної кількості рейсів та маршрутів;

– пасажири отримуватимуть належний рівень безпеки руху.

 

  1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитись на основі статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності рішення.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись один раз через кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта.

 

 

Начальник відділу

транспорту та зв’язку

управління будівництва та інфраструктур                                                               Юрій КОЦУРА